Fun­da­cja Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej zapra­sza do udziału w pro­jek­tach w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Pol­ska Cyfrowa 2014-2020 (dzia­ła­nie 3.1 PO PC: E-Senior 65+)

Od stycz­nia 2018 roku reali­zu­jemy 4 pro­jekty na tere­nie Pol­ski:

„CYFROWA WIELKOPOLSKA” w woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim

„MEW@” w woje­wódz­twie pomor­skim

„Ślą­ska Aka­de­mia Senior@” w woje­wódz­twie ślą­skim

„E-Senior” w woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim

CEL PROJEKTU

Celem pro­jektu jest akty­wi­za­cja osób powy­żej 65 roku życia w obsza­rze kompe­ten­cji cyfro­wych poprzez dzia­ła­nia szko­le­niowe oraz ani­ma­cyjne (nie ma gór­nej gra­nicy wieku uczest­nika).

Efek­tem reali­za­cji pro­jek­tów ma być włą­cze­nie senio­rów w budowę spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego w Pol­sce, roz­wój funk­cjo­nal­nych kom­pe­ten­cji cyfro­wych i umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z IT w codzien­nym życiu.

DZIAŁANIA

Dzia­ła­nia pro­jek­towe zapla­no­wano na 3 lata. Wspar­cie zapla­no­wano dla senio­rów wyłącz­nie z gmin, które wcze­śniej zade­kla­ro­wały udział w pro­jek­cie.

Szko­le­nia kom­pe­ten­cji cyfro­wych senio­rów roz­poczną się już w pierw­szym kwar­tale 2018 roku.

Szko­le­nia umoż­li­wiają każ­demu uczest­ni­kowi pro­jektu naby­cie bar­dzo prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści:

– obsługi Inter­netu, kom­pu­tera, tele­fonu, tabletu i innych urzą­dzeń IT,

– kształ­to­wać kom­pe­ten­cje pomocne w życiu codzien­nym seniora (komu­ni­ka­cja online; e-usługi, w tym zakupy i ban­ko­wość online, usługi medyczne, e-admi­ni­stra­cja i wiele innych).

W pro­jek­cie zapla­no­wano różne dzia­ła­nia z senio­rami:

 • szko­le­nia kom­pe­ten­cji cyfro­wych
  • poziom pod­sta­wowy – dosto­so­wane do potrzeb i moż­li­wo­ści senio­rów (tema­tyka, czas i atmos­fera zajęć), reali­zo­wane są w dwóch wer­sjach:
   • szko­le­nia stan­dar­dowe – 60 godzin zajęć dla osób, które posia­dają mini­malne doświad­cze­nie w obsłu­dze kom­pu­tera i Inter­netu
   • szko­le­nia roz­sze­rzone – 90 godzin zajęć dla osób, które nie posia­dają doświad­cze­nia w komu­ni­ka­cji on-line i w pracy z kom­pu­te­rem oraz z uwagi na stan zdro­wia, nie­peł­no­spraw­ność, wyma­gają dłuż­szego wspar­cia
  • poziom zaawan­so­wany – 30 godzin dodat­ko­wych szko­leń tema­tycz­nych dla osób, które będą chciały pogłę­bić pod­sta­wowe kom­pe­ten­cje cyfrowe (np. w zakre­sie foto­gra­fii cyfro­wej, blo­gos­fery, finan­sów online itp.)
 • pro­jekty ani­ma­cyjne – gru­powe dzia­ła­nia akty­wi­zu­jące senio­rów w spo­łecz­no­ści lokal­nej z wyko­rzy­sta­niem funk­cjo­nal­nych kom­pe­ten­cji cyfro­wych i narzę­dzi IT (np. two­rze­nie grup dys­ku­syj­nych i hob­bi­stycz­nych online, klu­bów książki, miło­śni­ków filmu, sztuki, foto­gra­fii czy też tury­styki, kul­tury i histo­rii lokal­nej, two­rze­nie stro­n/blo­gów przez pasjo­na­tów itp.)

Każdy z uczest­ni­ków otrzyma kil­ku­mie­sięczne wspar­cie w pro­jek­cie. Szko­le­nia będą pro­wa­dzone z wyko­rzy­sta­niem mobil­nych pra­cowni kom­pu­te­ro­wych i table­tów.

Senior, który będzie obecny na zaję­ciach, po zakoń­cze­niu szko­le­nia otrzyma tablet na wła­sność.

Sprzęt tele­in­for­ma­tyczny zaku­piony na potrzeby reali­za­cji pro­jektu zosta­nie prze­ka­zany gmi­nom, w któ­rych wzięła udział naj­więk­sza liczba uczest­ni­ków.

Spo­łecz­ność lokalna zgło­szo­nych gmin ma nie­po­wta­rzalną oka­zję wzię­cia udziału

w inno­wa­cyj­nym pro­jek­cie edu­ka­cyjno-akty­wi­za­cyj­nym.

 

Aktualizacja z dnia 06.03.2019

W związku z realizacją projektu „Mew@ (Media Education with Activity). Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w rozeznaniu rynku na: „świadczenie usługi wsparcia szkoleniowego dla animatorów zgodnie z poniższymi załącznikami.

Dokumenty do pobrania:

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Rozeznanie rynku

 

Aktualizacja z dnia 06.03.2019

W związku z realizacją projektu „Mew@ (Media Education with Activity). Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w rozeznaniu rynku na: „świadczenie usługi wsparcia szkoleniowego dla animatorów zgodnie z poniższymi załącznikami.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozeznanie rynku

 

 

Adresy do koordynatorów programu Polska Cyfrowa

 

Cyfrowa Wielkopolska

MEW@ 

Śląska Akademia Senior@ 

E-Senior

http://cyfrowa-wlkp.com/ http://cyfrowa-mewa.com/
http://cyfrowy-slask.com/  http://cyfrowy-senior.com/

Wielkopolska
rekrutacja@cyfrowa-wlkp.com
577 666 483
576 120 444
577 999 362

BIURO CZYNNE JEST
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD 8.00 DO 16.00

Pomorze
rekrutacja@cyfrowa-mewa.com
733 764 222
575 111 542

BIURO CZYNNE JEST
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD 8.00 DO 16.00

Śląsk
rekrutacja@cyfrowy-slask.com
576 444 197

BIURO CZYNNE JEST
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD 8.00 DO 16.00

Dolny Śląsk
rekrutacja@cyfrowy-senior.com
733 666 027
575 111 863
575 111 926

BIURO CZYNNE JEST
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD 8.00 DO 16.00


E-mail

E-mail

E-mail

E-mailSkontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt