Opis projektu
Aktualności z projektu

Nr projektu RPWP.07.01.02-30-0033/16, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe. Wartość dofinansowania z UE 651 975,79 zł. Wartość projektu: 686 290,31 zł.

 

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018